Òrgans de govern i gestió tècnica

El govern i administració del Consorci s'exerceix pels òrgans següents:

 • La Presidència, que recau sobre la persona que ostenta la presidència del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que actualment és la Sra. Eva M. Martínez Morales.
 • La Junta de Govern, que és l’òrgan col·legiat que ostenta el govern i administració del Consorci, que actualment està format per representants de les diferents administracions que el conformen:
  • En representació del Consell Comarcal del Baix Llobregat:
   • Sra. Eva M. Martínez Morales, presidenta.
   • Sra. Lidia Muñoz Cáceres, vicepresidenta segona, consellera de cultura, patrimoni i memòria democràtica.
   • Sr. Javier González Abad, Conseller de Turisme.
  • En representació de l’INCASÒL:
   • Sra. Núria Corbella i Sala, Arquitecta especialista en rehabilitació de Patrimoni Històric. 
   • Sra. Delfina Alòs i Pla, Coordinadora jurídica de formalitzacions, patrimoni i adquisicions.
  • En representació de la Diputació de Barcelona:
   • Sr. Manel Brinquis Pérez, Coordinador de l’Àrea de Serveis generals i Transició Digital.
   • Sra. Mònica Mateos Guerrero, Coordinadora de l’Àrea de cultura.
  • En representació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló:
   • Sra. Anna Martínez i Almoril, alcaldessa.

També forma part de la Junta de govern el Sr. Miquel Domènech Roig, que va ser nomenat membre honorífic, per la seva dedicació i contribució a la conservació, manteniment i divulgació de la Cripta de Gaudí.

La gerència del Consorci recau sobre el gerent del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que actualment és el Sr. Cristian Rastrojo Lara.

El secretari del Consorci és el Sr. Lluís González Roig, secretari accidental del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

I, pel que fa a la intervenció, la realitza el Sr. José Luis Sanz Arranz, coordinador de l’Àrea d’intervenció i econòmica del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per delegació de l’interventor del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Pel que fa a la gestió jurídica, econòmica, tècnica i administrativa del Consorci, com aquest no té personal propi, les diferents funcions són realitzades per personal amb dedicació exclusiva i/o parcial del Consell Comarcal del Baix Llobregat i de l’INCASÒL.